Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2024 - 2025

Slide background

Exposició "Una altra història"

Slide background

museudelleida08

Perfil del contractant

ENLLAÇ AL NOU PERFIL DEL CONTRACTANT

 

Proposta de la comissió de valoració del procés de selecció de la plaça de director/a del Museu de Lleida: diocesà i comarcal de la senyora Clara Arbués com a candidata seleccionada per ocupar la plaça de directora del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar pdf

Informe de la selecció del lloc de treball Grup C1 – Administratiu/iva de gestió administrativa del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar pdf

Bases de la convocatòria per proveir el lloc de director/a del Museu de Lleida: diocesà i comarcal. La data màxima de presentació de sol·licituds és el 4 de setembre 

Descarregar pdf

Anunci per cobrir una plaça de Responsable de la gestió administrativa (administrador/a) del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 d’agost de 2022

Descarregar pdf

INFORME RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR LA VACANT DE LA PLAÇA D’ADMINISTRADOR DEL MUSEU DE LLEIDA.

Descarregar pdf

ANUNCI PER COBRIR UN LLOC VACANT GRUP A1 – RESPONSABLE DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ADMINISTRADOR/A), MITJANÇANT UN CONTRACTE LABORAL TEMPORAL. ANUNCI MDLDOO4-22. TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUTS: 27/06/2022

Descarregar pdf

-ANUNCI PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL PER SUBSTITUCIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL DE CURTA DURADA DEL GRUP C1 – SERVEIS EDUCATIUS. ANUNCI MDL003-22. TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS: 14/06/2022

Descarregar pdf

-ANUNCI PER PROVEIR UNA VACANT DE TÈCNIC/A SUPERIOR, LABORAL A1, PER AL SERVEI D’ATENCIÓ ALS MUSEUS SAM, MITJANÇANT UN CONTRACTE TEMPORAL. ANUNCI MDL001-22. TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS EXHAURIT

Descarregar pdf
Informe justificatiu de selecció

-ACTA DE LA 3ª REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR EL LLOC DE DIRECTOR/A DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL, REF. A102N5

Descarregar pdf

-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS, PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT EN L’EDIFICI DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

Descarregar el pdf

-PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS, DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT AL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

Descarregar el pdf

-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER L’ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

Descarregar el pdf

-PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL “SERVEI DE NETEJA DE DIFERENTS DEPENDÈNCIES DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL”.-

Descarregar el pdf

-CORRECCIÓ ERRORS PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES SERVEI NETEJA

Descarregar el pdf

-CORRECCIÓ ERRORS PLEC CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES SERVEI NETEJA

Descarregar el pdf

-ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE

Descarregar el pdf

- 10 DE JUNY DE 2016: Plec de Prescripcions tècniques que regeixen el Contracte del Servei de Vigilància i Seguretat del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el pdf

- 10 DE JUNY DE 2016: Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques particulars que regeixen el Contracte del Servei de Vigilància i Seguretat del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el pdf

-10 D’OCTUBRE DE 2016: Resolució d’adjudicació de la contractació derivada del servei de vigilància del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el pdf

-6 D’OCTUBRE DE 2017: Plec de condicions jurídiques i administratives que han de regir en la contractació per l’adjudicació de l’explotació de la cafeteria del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el document (pdf)

-6 D’OCTUBRE DE 2017: Plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació per l’adjudicació de l’explotació de la cafeteria del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el document (pdf)