Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2021 - 2022

Slide background

Slide background

museudelleida08

Perfil del contractant

ENLLAÇ AL NOU PERFIL DEL CONTRACTANT

-ANUNCI PER PROVEIR UNA VACANT DE TÈCNIC/A SUPERIOR, LABORAL A1, PER AL SERVEI D’ATENCIÓ ALS MUSEUS SAM, MITJANÇANT UN CONTRACTE TEMPORAL. ANUNCI MDL001-22. TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS EXHAURIT

Descarregar pdf
Informe justificatiu de selecció

-ACTA DE LA 3ª REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR EL LLOC DE DIRECTOR/A DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL, REF. A102N5

Descarregar pdf

-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS, PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT EN L’EDIFICI DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

Descarregar el pdf

-PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS, DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT AL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

Descarregar el pdf

-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER L’ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

Descarregar el pdf

-PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL “SERVEI DE NETEJA DE DIFERENTS DEPENDÈNCIES DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL”.-

Descarregar el pdf

-CORRECCIÓ ERRORS PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES SERVEI NETEJA

Descarregar el pdf

-CORRECCIÓ ERRORS PLEC CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES SERVEI NETEJA

Descarregar el pdf

-ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE

Descarregar el pdf

- 10 DE JUNY DE 2016: Plec de Prescripcions tècniques que regeixen el Contracte del Servei de Vigilància i Seguretat del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el pdf

- 10 DE JUNY DE 2016: Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques particulars que regeixen el Contracte del Servei de Vigilància i Seguretat del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el pdf

-10 D’OCTUBRE DE 2016: Resolució d’adjudicació de la contractació derivada del servei de vigilància del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el pdf

-6 D’OCTUBRE DE 2017: Plec de condicions jurídiques i administratives que han de regir en la contractació per l’adjudicació de l’explotació de la cafeteria del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el document (pdf)

-6 D’OCTUBRE DE 2017: Plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació per l’adjudicació de l’explotació de la cafeteria del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descarregar el document (pdf)