Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2021 - 2022

Slide background

Slide background

museudelleida09

Portal de la transparència

D’acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, el Portal de la Transparència, és l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei, i en les seus electròniques o llocs web corresponents. Conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, el Museu de Lleida posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest Portal de transparència, seguint el marc de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Enllaços d’interès:
http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/
http://governobert.gencat.cat/ca/inici/

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

El Museu. Informació institucional
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
Estatuts
Estatus 2020 ACORD GOV/20/2020, d’11 de febrer

Equip humà
Organigrama
Annex de personal
Conveni del Museu de Lleida
Trajectòria professional alts càrrecs

Taules salarials

Retribucions anuals personal 2018
Retribucions anuals personal + alts càrrecs 2019
Retribucions anuals personal + alts càrrecs 2020
Taula salarial alts càrrecs 2019
Taula salarial alts càrrecs 2020

Compatibilitat
Resolucions de compatibilitat dels empleats del Consorci: actualment no hi ha autoritzacions, reconeixements ni expedients en tràmit.
Règim d’incompatibilitats

Representació sindical
No hi ha cap alliberament sindical actualment.

Dades d’ocupació pública

Codis de conducta

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Memòries
Memòria 2013

Estadística

Visitants 2018
Visitants 2019
Visitants 2020

Plans i els programes anuals i pluriennals

El Museu de Lleida està treballant en el Pla estratègic 2021-2025

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

Procediments i actuacions jurídiques

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

Perfil del contractant
Relació dels convenis subscrits

Subvencions i ajudes públiques concedides
El Museu de Lleida no ha rebut subvencions fins al 2019. Hi ha previst sol·licitar una subvenció PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per l’exercici 2020, amb un import encara pendent de determinar.

Pressupostos i liquidacions pressupostàries

Pressupost 2015
Pressupost 2016 (projecte)
Pressupost 2017
Pressupost 2018 (prorrogat)
Pressupost 2019 (projecte)
Pressupost 2019 (prorrogat)
Pressupost 2020
Pressupost 2021 (prorrogat)

Liquidacions trimestrals del pressupost 2019

Liquidació trimestral de despeses 1T
Liquidació trimestral de despeses 2T
Liquidació trimestral de despeses 3T
Liquidació trimestral de despeses 4T
Liquidació trimestral d’ingressos 1T
Liquidació trimestral d’ingressos 2T
Liquidació trimestral d’ingressos 3T
Liquidació trimestral d’ingressos 4T

Pressupost 2020

Liquidacions trimestrals del pressupost 2020

Liquidació trimestral de despeses 1T
Liquidació trimestral de despeses 2T
Liquidació trimestral de despeses 3T
Liquidació trimestral de despeses 4T
Liquidació trimestral d’ingressos 1T
Liquidació trimestral d’ingressos 2T
Liquidació trimestral d’ingressos 3T
Liquidació trimestral d’ingressos 4T

Pressupost 2021

Liquidacions trimestrals del pressupost 2021

Liquidació trimestral de despeses 1T
Liquidació trimestral de despeses 2T
Liquidació trimestral de despeses 3T
Liquidació trimestral de despeses 4T
Liquidació trimestral d’ingressos 1T
Liquidació trimestral d’ingressos 2T
Liquidació trimestral d’ingressos 3T
Liquidació trimestral d’ingressos 4T

Comptes anuals

DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a la informació pública

PATRIMONI

Immobilitzat 2018
Immobilitzat 2020

TERRITORI

Museus de Catalunya
Hipermapa de Catalunya