Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2019 - 2020

Slide background

Slide background

museudelleida09

Política de privacitat

Informació General

Responsable de tractament

El MUSEU DE LLEIDA: Diocesà i Comarcal, amb NIF Q2500329D i domicili social carrer Sant Crist, 1, de Lleida  i CP 25002 és el responsable de tractament de les dades personals que reculli.

Pot contactar amb nosaltres al número de telèfon +34 973283075 i a l’adreça general d’informació museu@museudelleida.cat

Finalitat

A la web del Museu de Lleida tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de millorar els nostres serveis i facilitar-ne l’accés, millorar la usabilitat d’aquesta pàgina i gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.

El Museu de Lleida es compromet a utilitzar les dades personals que reculli d’acord amb allò disposat al Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i al desenvolupament normatiu que se’n derivi.

Les seves dades personals s’utilitzaran sempre per a fins determinats, explícits i legítims.

Quan se’n projecti un tractament ulterior diferent al que va motivar la seva recollida i als que es realitzin per fins d’arxiu en interès públic, recerca científica i històrica o estadística, se li comunicarà la suficient informació per obtenir de nou el seu consentiment, abans de realitzar qualsevol operació amb les seves dades.

També se li informarà de l’existència de decisions automatitzades quan es produeixin, inclosa l’elaboració de perfils.

Al Museu de Lleida emmagatzemem les nostres dades a servidors propis i allotgem còpies de seguretat encriptades, de disponibilitat i accés ràpids a servidors de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). El Museu farà ús de serveis SaaS allotjats fora de l’EEE sempre d’acord amb la normativa europea de transferència internacional de dades i a través dels pertinents contractes d’encàrrec de tractament que garanteixin la protecció de les seves de dades.

El Museu de Lleida no ven ni intercanvia en cap cas dades personals amb tercers.

El Museu de Lleida no adquireix dades personals de tercers, llevat en els casos d’acord de col·laboració amb col·lectius que resulten en serveis a disposició dels seus membres (treballadors, socis, patrocinadors, etc.) i sigui necessari identificar els membres del col·lectiu beneficiats.

Legitimitat i destinataris

Informem de la base legal i de les terceres part a qui comuniquem o donem accés a dades personals al detall de cada tractament (Fitxes de Tractaments).

Drets

El Museu de Lleida facilita als interessats l’exercici de la seva autodeterminació informativa, és a dir, a fer valer els seus drets legítims en relació a les dades personals pròpies:

Accés: Tenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, accedir al contingut d’aquestes i obtenir-ne una còpia, així com accedir a la informació que sobre els tractaments preveu l’article 15 del RGPD.

Rectificació: Obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin, així com de completar les que estiguin incompletes.

Supressió: Obtenir l’eliminació completa de les seves dades en el moment que ho requereixi, sempre que això sigui possible conforme a les obligacions legals de El Museu i, en general, en els supòsits que estableix l’article 17 del RGPD.

Limitació del tractament: Obtenir que El Museu limiti el tractament de les seves dades personals en els casos que estableix l’article 27 del RGPD.

Portabilitat de dades: Quan les dades personals es processin de manera automatitzada, obtenir de El Museu una còpia de les mateixes, en format estructurat, en formats oberts i de lectura mecànica.

Oposició: Oposar-se en qualsevol moment a la continuació dels tractaments que El Museu realitzi de les seves dades, especialment als tractaments de mercadotècnia.

L’exercici d’aquests drets és per norma general gratuït, excepte en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives.

El canal principal per comunicar la seva voluntat d’exercir els seus drets és l’adreça electrònica museu@museudelleida.cat

El Museu podrà exigir l’acreditació de la seva identitat en els casos en què es determini necessari.

El Museu de Lleida, com a entitat privada, està subjecta a la fiscalització de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, a qui pot adreçar les seves reclamacions.

Menors

Els menors d’edat inferior als 16 anys no poden prestar el seu consentiment als tractaments de dades que realitza el Museu de Lleida que s’inscriuen en l’àmbit de l’oferta directa de serveis de la societat de la informació, d’acord amb el que estableix l’article 8 del RGPD.