Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2023 - 2024

Slide background

Slide background

museudelleida09

Política de privacitat

Informació General

Responsable de tractament

El MUSEU DE LLEIDA: Diocesà i Comarcal, amb NIF Q2500329D i domicili social carrer Sant Crist, 1, de Lleida  i CP 25002 és el responsable de tractament de les dades personals que reculli.

Pot contactar amb nosaltres al número de telèfon +34 973283075 i a l’adreça general d’informació museu@museudelleida.cat

Finalitat

A la web del Museu de Lleida tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de millorar els nostres serveis i facilitar-ne l’accés, millorar la usabilitat d’aquesta pàgina i gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.

El Museu de Lleida es compromet a utilitzar les dades personals que reculli d’acord amb allò disposat al Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i al desenvolupament normatiu que se’n derivi.

Les seves dades personals s’utilitzaran sempre per a fins determinats, explícits i legítims.

Quan se’n projecti un tractament ulterior diferent al que va motivar la seva recollida i als que es realitzin per fins d’arxiu en interès públic, recerca científica i històrica o estadística, se li comunicarà la suficient informació per obtenir de nou el seu consentiment, abans de realitzar qualsevol operació amb les seves dades.

També se li informarà de l’existència de decisions automatitzades quan es produeixin, inclosa l’elaboració de perfils.

Al Museu de Lleida emmagatzemem les nostres dades a servidors propis i allotgem còpies de seguretat encriptades, de disponibilitat i accés ràpids a servidors de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). El Museu farà ús de serveis SaaS allotjats fora de l’EEE sempre d’acord amb la normativa europea de transferència internacional de dades i a través dels pertinents contractes d’encàrrec de tractament que garanteixin la protecció de les seves de dades.

El Museu de Lleida no ven ni intercanvia en cap cas dades personals amb tercers.

El Museu de Lleida no adquireix dades personals de tercers, llevat en els casos d’acord de col·laboració amb col·lectius que resulten en serveis a disposició dels seus membres (treballadors, socis, patrocinadors, etc.) i sigui necessari identificar els membres del col·lectiu beneficiats.

Legitimitat i destinataris

Informem de la base legal i de les terceres part a qui comuniquem o donem accés a dades personals al detall de cada tractament (Fitxes de Tractaments).

Drets

El Museu de Lleida facilita als interessats l’exercici de la seva autodeterminació informativa, és a dir, a fer valer els seus drets legítims en relació a les dades personals pròpies:

Accés: Tenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, accedir al contingut d’aquestes i obtenir-ne una còpia, així com accedir a la informació que sobre els tractaments preveu l’article 15 del RGPD.

Rectificació: Obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin, així com de completar les que estiguin incompletes.

Supressió: Obtenir l’eliminació completa de les seves dades en el moment que ho requereixi, sempre que això sigui possible conforme a les obligacions legals de El Museu i, en general, en els supòsits que estableix l’article 17 del RGPD.

Limitació del tractament: Obtenir que El Museu limiti el tractament de les seves dades personals en els casos que estableix l’article 27 del RGPD.

Portabilitat de dades: Quan les dades personals es processin de manera automatitzada, obtenir de El Museu una còpia de les mateixes, en format estructurat, en formats oberts i de lectura mecànica.

Oposició: Oposar-se en qualsevol moment a la continuació dels tractaments que El Museu realitzi de les seves dades, especialment als tractaments de mercadotècnia.

L’exercici d’aquests drets és per norma general gratuït, excepte en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives.

El canal principal per comunicar la seva voluntat d’exercir els seus drets és l’adreça electrònica museu@museudelleida.cat

El Museu podrà exigir l’acreditació de la seva identitat en els casos en què es determini necessari.

El Museu de Lleida, com a entitat privada, està subjecta a la fiscalització de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, a qui pot adreçar les seves reclamacions.

GESTIÓ D’ACTIVITATS ORGANITZADES PEL MUSEU DE LLEIDA

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
Identitat: MUSEU DE LLEIDA: Diocesà i Comarcal
NIF: Q2500329D
Adreça: Carrer Sant Crist, 1, 25002-Lleida Tel.: 973283075
A/e: museu@museudelleida.cat

Delegat de Protecció de dades
El delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Museu i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd@museudelleida.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

  • Gestió de les dades de les persones inscrites en activitats o esdeveniments organitzats pel Museu de Lleida per dur a terme el desenvolupament i la gestió d’aquestes accions (Gestió participació, control assistència, emissió certificats d’assistència si escau) .
  • Mantenir informades a les persones que ho sol·licitin respecte als serveis i activitats (actes, jornades, conferències..) organitzats pel Museu de Lleida.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

  • Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

  • La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és la següent: el fet que ens doneu el vostre consentiment per fer-ho. Aquest consentiment, podeu retirar-lo en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

  • No cedirem les vostres dades personals a tercers llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Museu estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
  • Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • En determinades circumstàncies, les persones interessades podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades amb una sol·licitud motivada. El Museu deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos per fer-ho, o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació del tractament, adreçant una sol·licitud signada:
Per correu electrònic: museu@museudelleida.cat

Quines vies de reclamació hi ha
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit o entrant a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).

Menors
Els menors d’edat inferior als 16 anys no poden prestar el seu consentiment als tractaments de dades que realitza el Museu de Lleida que s’inscriuen en l’àmbit de l’oferta directa de serveis de la societat de la informació, d’acord amb el que estableix l’article 8 del RGPD.