Slide background

Visita el museo!

Slide background

Programa educativo del Museu de Lleida 2022 - 2023

Slide background

Slide background

museudelleida09

Portal de transparencia

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el Portal de la Transparencia, es el instrumento básico y general de gestión de documentos públicos para dar cumplimiento y efectividad a las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley, y en las sedes electrónicas o sitios web correspondientes. Consciente de su papel como agente social y de servicio público, el Museo de Lleida pone a disposición de la sociedad información relevante sobre su actividad y funcionamiento a través de este Portal de transparencia, siguiendo el marco de la Ley 19/2014 del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

—-

Enllaços d’interès:
http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/
http://governobert.gencat.cat/ca/inici/

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

El Museu. Informació institucional
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
Estatuts
Estatus 2020 ACORD GOV/20/2020, d’11 de febrer

Equip humà
Organigrama
Annex de personal
Conveni del Museu de Lleida
Trajectòria professional alts càrrecs

Taules salarials

Retribucions anuals personal 2018
Retribucions anuals personal + alts càrrecs 2019
Retribucions anuals personal + alts càrrecs 2020
Taula salarial alts càrrecs 2019
Taula salarial alts càrrecs 2020
Taula salarial alts càrrecs 2021
Taula salarial alts càrrecs 2022

Compatibilitat
Resolucions de compatibilitat dels empleats del Consorci: actualment no hi ha autoritzacions, reconeixements ni expedients en tràmit.
Règim d’incompatibilitats

Representació sindical
No hi ha cap alliberament sindical actualment.

Dades d’ocupació pública

Codis de conducta

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Memòries
Memòria 2013

Estadística

Visitants 2018
Visitants 2019
Visitants 2020
Visitants 2021

Plans i els programes anuals i pluriennals

El Museu de Lleida està treballant en el Pla estratègic 2021-2025

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

Procediments i actuacions jurídiques

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

Perfil del contractant
Relació dels convenis subscrits

Subvencions i ajudes públiques concedides
El Museu de Lleida no ha rebut subvencions fins al 2019.

L’exercici 2020 es comunica al Museu de Lleida, la proposta provisional del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport Cultural de concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit dels equipaments museístics, per un import de 232.425,89 euros.

En l’exercici 2021 el Museu de Lleida percep una bestreta de 217.100,01 € de la subvenció esmentada en el punt anterior.

Pressupostos i liquidacions pressupostàries

Pressupost 2015
Pressupost 2016 (projecte)
Pressupost 2017
Pressupost 2018 (prorrogat)
Pressupost 2019 (projecte)
Pressupost 2019 (prorrogat)
Pressupost 2020
Pressupost 2021 (prorrogat)
Pressupost 2022

Liquidacions trimestrals del pressupost 2019

Liquidació trimestral de despeses 1T
Liquidació trimestral de despeses 2T
Liquidació trimestral de despeses 3T
Liquidació trimestral de despeses 4T
Liquidació trimestral d’ingressos 1T
Liquidació trimestral d’ingressos 2T
Liquidació trimestral d’ingressos 3T
Liquidació trimestral d’ingressos 4T

Pressupost 2020

Liquidacions trimestrals del pressupost 2020

Liquidació trimestral de despeses 1T
Liquidació trimestral de despeses 2T
Liquidació trimestral de despeses 3T
Liquidació trimestral de despeses 4T
Liquidació trimestral d’ingressos 1T
Liquidació trimestral d’ingressos 2T
Liquidació trimestral d’ingressos 3T
Liquidació trimestral d’ingressos 4T

Pressupost 2021

Liquidacions trimestrals del pressupost 2021

Liquidació trimestral de despeses 1T
Liquidació trimestral de despeses 2T
Liquidació trimestral de despeses 3T
Liquidació trimestral de despeses 4T
Liquidació trimestral d’ingressos 1T
Liquidació trimestral d’ingressos 2T
Liquidació trimestral d’ingressos 3T
Liquidació trimestral d’ingressos 4T

Pressupost 2022

Liquidacions trimestrals del pressupost 2022

Liquidació trimestral de despeses 1T
Liquidació trimestral de despeses 2T
Liquidació trimestral de despeses 3T
Liquidació trimestral de despeses 4T
Liquidació trimestral d’ingressos 1T
Liquidació trimestral d’ingressos 2T
Liquidació trimestral d’ingressos 3T
Liquidació trimestral d’ingressos 4T

Comptes anuals

DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a la informació pública

PATRIMONI

Immobilitzat 2018
Immobilitzat 2020
Immobilitzat 2021

TERRITORI

Museus de Catalunya
Hipermapa de Catalunya

MESURES COVID-19

Pla de desconfinament, de reincorporació laboral i d’obertura del museu
Resolució modificació de l’ús de les mascaretes